Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Vanliga frågor - Finlands ambassad, Wien : Konsulära tjänster : Vanliga frågor

FINLANDS AMBASSAD, Wien

Opernring 3–5, 1010 Wien, Österreich
Tel. +43 1 535 03 65
E-post: sanomat.wie@formin.fi
Deutsch | Suomi | Svenska |  |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Vanliga frågor

Adressförändring

Flyttanmälan måste enligt lag göras till magistratet senast en vecka efter att man flyttat. Flyttanmälan måste göras då man flyttar från Finland till utlandet eller från utlandet till Finland. Adressförändring utomlands kan göras antingen direkt till magistraten på den senaste hemorten i Finland eller till beskickningen. Mera information och blanketten för flyttanmälan finns på suomi.fi eller på magistratens websidor.

Apostilleförfarande vid registreringsanmälningar

Magistraterna i Finland kräver från och med juni 2005 att tyska intyg som bifogas registreringsanmälningar skall vara översatta av auktoriserad translator till finska, svenska eller engelska samt försedda med apostilleintyg. Genom apostilleintyget bekräftas att den som skrivit under handlingen har haft underteckningsrätt.

Då förfarandet för att bevilja apostille inte är enhetligt i de olika delstaterna i Österrike, är det skäl att fråga hos den utfärdande myndigheten var man kan få apostilleintyget (Regierungsbezirk, Bezirksregierung, etc).

Dokument försedda med auktoriserad översättning och apostille behövs bland annat vid följande anmälningar eller registreringar:

 • anmälan om finsk medborgare som fötts i utlandet,
 • anmälan om finsk medborgare som ingått äktenskap i utlandet,
 • anmälan om erhållande av utländskt medborgarskap,
 • anmälan om finsk medborgare som avlidit i utlandet.

För registrering av skilsmässa inom EU:s område som beviljats efter den 1.3.2001 behövs ett intyg enligt EU:s bestämmelser och auktoriserad översättning av beslutet. Skilsmässor som beviljats före ovan nämnda tidpunkt skall bekräftas i Helsingfors hovrätt.

Befolkningsregistret

Befolkningsregistercentralen upprätthåller ett register över alla finska medborgare. Det rekommenderas för sin egen säkerhet skull att hålla uppgifterna hos befolkningsregistret uppdaterade. I hemkommunslagen står det föreskrivet att det är en plikt att uppdatera sina uppgifter. Även i utlandet bosatta finska medborgare skall hålla sina uppgifter uppdaterade, oberoende om utlandsvistelsen är tillfällig eller permanent. Finlands representationer utomlands tar emot och förmedlar information till befolkningsregistersystemet om de finska medborgare som bor i deras verksamhetsområde. Till befolkningscentralen ger information om bland annat:

 • födelse
 • giftermål
 • erhållning om utlandsmedborgarskap
 • dödsfall
 • adresser
 • flytt från landet

Ytterligare information

Bevolkningsregistercentralen
Magistratet

Beskattning

Skatteförvaltningen ger anvisningar om hur man betalar skatt som skall erläggas i Finland (t.ex. arvsskatt).

Ytterligare information

Skatteförvaltningen

Bil till Finland

Användning för tillfälligt turistbruk av en bil som är registrerad i utlandet är tillåtet i högst sex månader under ett år. En person som är permanent bosatt i Finland är tillåten att använda ett fordon registrerat i utlandet endast när den i utlandet bosatta ägaren befinner sig i bilen.

Ändring i bilskattelagen 1.1.2015

Ändringar har gjorts i bilskattelagen och dessa trädde i kraft 1.1.2015. Skattenedsättningarna vid införsel av fordon i samband med inflyttning har slopats.

Ytterligare information

Tullen

Bilåkning i Österrike

För att undvika böter lönar det sig att betala motorvägsskatten direkt när man kommer till Österrike. Som bevis klistras ett motorvägsklistermärke på vindrutan. Såväl inom bilismen som inom andra aktiviteter skall man följa landets lagar. Ambassaden kan inte hjälpa i bötesfall som beror på brytande av vägtrafikslagen.

Ytterligare information

Asfinag

Bli sjuk utomlands

Med det europeiska sjukvårdskortet har du rätt till akutvård även i Österrike. Ytterligare information om det europeiska sjukvårdskortet finns få FPA: s hemsidor.

Ytterligare information

FPA

Dödsfall

I regel sköter de anhöriga om begravningen och bouppteckningen.

Hemsändning i kista

För att kunna sända hem en avliden i kista behövs

 • tillstånd för att transportera en avliden
 • dödsattest med angiven dödsorsak
 • kopia av den avlidnas pass eller identitetsbevis
 • intyg över balsamering, om sådan är nödvändig

Kistan bör vara av zink med ett hölje av trä. Om inte obduktion har gjorts och dödsorsaken är oklar, genomförs obduktionen i Finland.

Hemsändning i urna

Om man transporterar en urna till Finland behövs dödsattest och intyg över kremeringen som fås på krematoriet eller begravningsbyrån. Urnan kan skickas med post eller som flygfrakt (som värdepost). Enligt den österrikiska lagen får en privatperson inte ta med sig en urna till Finland.

Begravningsbyrån kan sända urnan direkt till en finsk begravningsbyrå eller till en privatperson. Urnan kan inte gravsättas på en finsk kyrkogård utan tillstånd. Tillståndet får man hos länsstyrelsen i Södra Finlands län.

Bouppteckning

Bouppteckningen måste enligt finsk lag göras inom tre månader efter dödsfallet. Efter att bouppteckningen gjorts, måste den inom en månad levereras till skattebyrån. Man måste göra en skatteanmälan om dödsbo. Skatteanmälan måste lämnas in till skatteverket senast tre månader efter dödsfallet. Om en bouppteckning som gjorts i Finland har brister, bör man i tingsrätten kräva korrigering och komplettering av bouppteckningen. Uppgifter om genomförd bouppteckning får man från skatteverket.

Ytterligare information

Utrikesministeriet
Rättsavdelningen, Avdelningen för konsulfrågor
PL 176, 00161 Helsingfors
Tfn +358 (0)295 350 000

Om dödsfall på utrikesministeriets hemsidor

Ekonomisk hjälp

Ambassaden kan inte ekonomiskt understöda hjälpbehövande människor utan kan enbart fungera som förmedlare.

Ambassaden kan hjälpa en person som befinner sig i Österrike utan pengar att få pengar från Finland till hemresan. Det kan ske så att pengarna via utrikesministeriet gireras från hans eget konto eller från en deposition av hans anförvanter (utrikesministeriets expeditionsavgift 40 €) eller på annat sätt, t.ex. genom Western Union.

Flyttning till Finland

Arbetsministeriet har publicerat en guide som finns som pdf-fil på finska, svenska, engelska, franska, estniska, ryska och polska på Arbetsministeriets hemsidor. Guiden kan beställas även på Finlands ambassad i Wien.

Ytterligare information

Offentliga arbets- och näringstjänster

Hittegods

Beskickningen är inte i lag förpliktigad att sköta hittegodsärenden. Pass, ID-kort och körkort - alltså officiella dokument - sänds till polisen på ägarens bostadsort. Icke-officiella dokument samt plånböcker kan skickas direkt till ägaren.

ID-kort

Från och med den 1 januari 2017 kan de av Finlands representationer där man kan avhämta pass också utfärda identitetskort åt finska medborgare. Identitetskort fungerar som resedokument inom vissa europeiska länder.

Beskickningarna kan endast utfärda vanliga identitetskort.

Ett vanligt identitetskort kan också utfärdas till minderåriga med vårdnadshavarens godkännande.

Beskickningarna kan däremot inte bevilja sådana identitetskort för minderåriga som kan beviljas utan vårdnadshavarnas godkännande, identitetskort för utlänningar eller temporära identitetskort.

Ytterligare information

Polisen
Befolkningsregistercentralen

Import och export av djur

Information om export och import av djur finns på Eviras hemsidor.

Import till Österrike

Direktiv och bestämmelser om import av djur till Österrike fås från Österrikes officiella representation i Finland.

Österrikes ambassad i Finland
Unionsgatan 22, FI-00130 Helsingfors
Tel. +358 (9) 68 18 60-0
Fax +358 (9) 66 50 84
E-mail: helsinki-ob@bmeia.gv.at

Införsel av flyttgods till Finland

Information om införande av flyttgods till Finland finns hos Tullen.

Ytterligare information

Tullen

Juridiska frågor angående barn och erkännande av faderskap

Finlands utlandsbeskickningar kan inte ta emot erkännande av faderskap, om hela familjen är bosatt utomlands och barnet föddes efter den 1 februari 2010. Ett faderskapsbeslut som gjorts i en främmande stat och som är giltigt i den staten erkänns i regel i Finland. För registrering av ett utländskt faderskapsbeslut bör det legaliserade beslutet (apostille) översatt av en auktoriserad translator sändas till magistraten på moderns senaste eller nuvarande hemort i Finland.

Finländare och deras barn som bor i Österrike är underställda österrikiska myndigheter, vilket betyder att man t.ex. vid barnarov bör ta kontakt med de österrikiska myndigheterna, m.a.o. med polisen eller i internationella fall med utrikesministeriet.

Körkort

Inom EU anhåller man om körkort i sitt hemland.

Om körkortet skadats, tappats bort eller stulits kan en finsk medborgare bosatt i Österrike erhålla ett nytt körkort hos Bundespolizeidirektionen i delstatens huvudstad eller hos Bezirkshauptmannschaft på sin boningsort. För det nya kortet bör man visa upp det gamla eller ett utdrag ur körkortsregistret.

En privatperson kan beställa ett utdrag över de egna körkortsuppgifterna i fordonstrafikregistret . Utdraget bestyrks med underskrifter och stämplar och det är avgiftsbelagt. Utdraget skickas inte per e-post eller per fax. Utdraget kan också fås på engelska.

Mera information och blanketten "Begäran om körkortsutdrag": www.suomi.fi

Ytterligare information

Polisen
Bundespolizeidirektion
Trafiksäkerhetsverket Trafi

Notarie- och legaliseringsärenden

Finlands honorärkonsuler i Österrike kan i enlighet med de finska stadgandena sköta vissa notarieuppdrag. Finska tjänstemän på konsulaten kan

 • bestyrka finländares underskrifter, vilket förutsätter att identitetsbevis uppvisas.; avgift 30 €. 
 • bestyrka kopior av dokument, varvid originalet alltid bör uppvisas; avgift 30 €. 
 • utfärda levnadsattest, vilket förutsätter att identitetsbevis uppvisas; avgift 30 €, för statlig pension och studiestöd avgiftsfritt.

På ambassaden i Wien kan man dessutom

 • utfärda notarius publicus stadfästelser i enlighet med den finska lagen för finska medborgare, i Finland varaktigt boende utlänningar eller i vissa fall även andra utlänningar; avgift 30 €. 
 • fungera som offentligt köpvittne vid överlåtelse av fastigheter i Finland.
 • för utländska myndigheter i vissa fall bestyrka myndighetspersonens underskrift samt hans tjänsteställning (legalisering).

I flera länder, såsom Österrike, räcker det s.k. apostilleintyget som bekräftelse på ett dokuments äkthet. I Finland fås intyget hos bl.a. notarius publicus. För dokumentet krävs inte andra legaliseringsåtgärder. Finlands ambassad eller de finska konsulaten kan inte utfärda apostilleintyg.

På utrikesministeriets juridiska avdelning kan man i avtalsärenden (tfn +358 (0)295 350 000) kontrollera om staten, i vilken dokumentet företes, har anslutit sig till apostilleavtalet. Om staten i fråga inte godtar ett intyg enligt apostilleavtalet sker legaliseringsförfarandet i tre steg:

 1. Notarius publicus bestyrker dokumentet.
 2. Utrikesministeriet bestyrker notariens underskrift.
 3. Den ifrågavarande statens ambassad bestyrker utrikesministeriets bekräftelse.

I Finland sköter utrikesministeriets pass- och visumavdelning om legaliseringar (inte vanlig bekräftelse av notarie), adress: Marinkaserngatan 5 D, 00160 Helsingfors, tfn +358 (0)295 350 000; kundbetjäning vardagar 9.00 – 12.00.

Om passet försvinner

Om ditt giltiga pass har blivit stulet eller kommit bort ska du göra en anmälan till polisen eller hos magistraten. Ta med förlustanmälan från polisens eller från stadens hittegodsbyrå när du ansöker om nytt pass. Förlustanmälan ska ha ett registreringsnummer och vara stämplad med myndigheternas stämpel.

Ta kontakt med ambassaden.

Ytterligare information

Bundespolizei
Wien - Förlustanmälan


Pass för nyfödda

Före man kan bevilja ett pass åt ett nyfött finskt barn måste man anmäla det nyfödda barnet till befolkningsregistret. Anmälningsblanketten fylls i på ambassaden eller på honorärkonsulaten. Som bilaga behövs ett internationellt (flerspråkigt) födelseattest. Uppgifterna måste synas i befolkningsregistret före man kan stätta i gång med passansökan. För passansökan för nyfödda och underåriga behövs båda föräldrarnas samtycke.

Pension

I pensionsärenden bör man vända sig direkt till Folkpensionsanstalten FPA: s utrikesavdelning.

Ytterligare information

FPA:s utrikesavdelning

Personuppgifter

Uppgifter om adresser och ämbetsbetyg i Österrike

Personuppgifter om finska medborgare bör begäras skriftligen från utrikesministeriets juridiska avdelning, adr. PB 176, 00161 Helsingfors. Tfn +358 (0)9 16001.

Uppgifter om adresser och ämbetsbetyg i Finland

Man kan begära adressuppgifter om en i Finland bosatt person på församlingens pastorskansli eller hos magistraten. Kontaktnummer till magistraten finns hos Befolkningsregistercentralen. Ifall man inte känner till boningsorten, kan man rikta sig till Magistraten i Helsingfors, Tfn +358 (0)9 695 441, E-post: helsingin.maistraatti@eslh.intermin.fi.

Ytterligare information

Finska befolkningsregistercentralen

Registrering i Österrike för EU-medborgare

När man flyttar till Österrike måste man inom tre dagar göra en flyttanmälan till sin boningsorts myndigheter (das Meldeamt). EU-medborgare behöver inte uppehållstillstånd i Österrike, men om vistelsen tar längre än tre månader måste man registrera sig hos boningsortens magistrat eller kommunalmyndigheter. Registreringsplikten gäller för EU- och schweiziska medborgare som flyttat till Österrike efter den 1.1.2006. Mer information om EU-medborgares vistelse i Österrike finns på HELP-webbportalen och Wien stads hemsidor (också på engelska).

I Wien är kontaktuppgifterna:

Magistratabteilung 35
1200 Wien, Dresdner Strasse 93, Block C
E-post:  post@ma35.wien.gv.at
Telefon: +43 1 4000 3535
Fax: +43 1 4000 9935220

En nyttig länk för finländare om vad man ska ta i beaktande då man flyttar utomlands, finns på magistratens hemsidor under anvisningar för finska medborgare bosatta utomlands.

Tolkar och översättare

Översättare som har gett sina kontaktuppgifter till ambassaden finns under punkten Suomi Itävallassa (på finska).

Tull

Den nyaste informationen om importgränser och -stadgor finns på tullens hemsida. För bestämmelser gällande djur, se punkten import och export av Djur.

Ytterligare information

Tullens information (t.ex. begränsningar i importen till Finland)

Vigsel

För att kunna utföra en vigsel i Österrike behöver en finländsk medborgare ett ämbetsbetyg (Geburtsurkunde) eller ett utdrag ur befolkningsregistret och ett hinderslöshetsintyg (Ehefähigkeitszeugnis). Intygen fås från hemortens magistrat eller från församlingen. Dessutom behövs ett pass eller ett identitetsbevis och en flyttningsanmälan (Meldebestätigung). Det är bäst att anhålla om att få intygen från Finland på tyska eller att få dem officiellt översätta till tyska. Kontrollera också att intygen är i kraft, deras giltighet är tidsbegränsad.

Att ingå äktenskap i Österrike hör till Österrikes myndigheters behörighet. Vi rekommenderar att ni tar kontakt direkt med myndigheterna (Standesamt, Gemeindeamt) i den stad där ni tänker ingå ert äktenskap.

Det är inte möjligt att ingå äktenskap på Finlands ambassad.

Man bör hos vigselförrättaren ta reda på vilka dokument som behövs för en vigsel utomlands.

Ett äktenskap som ingåtts inför en främmande stats myndighet enligt statens lag, är giltigt även i Finland.

En finsk medborgare, som är bosatt i Österrike, bör meddela Finlands befolkningsregister om äktenskapet, om han vill att det skall registreras även i Finland. Anmälningsblanketterna kan fyllas i antingen på honorärkonsulaten eller på ambassaden i Wien. Som bilaga behövs kopia på vigselintygets original och på Finlands pass.

Ytterligare information

Österrikes ambassad i Finland
Unionsgatan 22, FI-00130 Helsingfors
Puh. +358 (9) 68 18 60-0
Fax +358 (9) 66 50 84
Sähköposti: helsinki-ob@bmeia.gv.at

Värnplikt

Enligt Finlands lag är varje finsk man värnpliktig. Enligt värnpliktslagens § 1 träder denna medborgerliga plikt i kraft vid början av det år, som mannen fyller 18 och upphör i slutet av det år han fyller 60. En i Österrike bosatt, uppbådspliktig man bör sända sina uppbådspapper direkt till sitt regionalbyrå i Finland eller till Finlands ambassad i Wien.

Försvarsmaktens regionalbyråer

Den finska värnpliktslagen har ändrats den 1.1.2008. En värnpliktig är inte förpliktad att komma till uppbådet eller till beväringstjänstgöringen om han också har en annan stats medborgarskap och om hans boningsort de senaste sju åren varit annanstans än i Finland. Militärlänen sänder ett besked om detta till de värnpliktiga som enligt det officiella befolkningsregistret uppfyller de ovan nämnda kriterierna. En värnpliktig kan trots allt kallas till tjänstgöringen, om han flyttar till Finland förrän slutet på det år han fyller 30. (AsevL 75§).

För att kunna sköta om värnpliktsangelägenheterna är det viktigt att man även meddelar sina adressuppgifter till myndigheterna i Finland alltid då ens adress utomlands förändras.

Ytterligare information

Försvarsmakten

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 18.1.2017


© Finlands ambassad, Wien | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter